پروژه 24 طبقه

پروژه 24 طبقه

2600 تنی شهید خرازی پیچ و مهره

این یک اشتباه بزرگ و فاحش است که بگوییم هزینه  ساخت اسکلت بتنی در یک ساختمان کمتر از هزینه ی سازه فولادی آن است .در یک برآورد مهندسی جهت اجراي اصولی کار برابر آيين نامه مربوط به مبحث بتن و دستورالعملهای اجرايی، به طور معمول هزینه ی ساخت اسکلت بتنی  ساختمان با شرايط مشابه نسبت به اسکلت فلزی اگرحدود20درصد بيشتر  نباشد کمتر از آن نخواهد بود .

بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که اسکلت بتنی ترکيبی از بتن و فولاد( ميلگرد ) ميباشد که  از نظر مقايسه  مقدار فولاد در بتن تقريبا 35% کمتر از کل وزن آهن مصرفی در يک سازه اسکلت فلزی با محاسبات مشابه است.با احتساب هزينه مقدار حجم بتن به هزينه  ميلگرد مصرفی و دستمزد اجرا  ، اختلاف قيمت ساخت  اسکلت بتنی به لحاظ   فولاد کمتر نسبت به  سازه تمام  فلزی جبران  می گردد !

در مقايسه هزينه تمام شده اسکلت بتنی و  فلزی با محاسبات مشابه، اگر مجموع هزينه بتن و ميلگرد بکار رفته شده در يک متر مربع از سازه  بتنی را حساب کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که نه تنها هزينه تمام شده در ساخت اسکلت بتنی کمتر از سازه تمام فلزی نيست بلکه در مواردی ممکن است هزينه تمام شده سازه بتنی بيشتر باشد!

مرحله اول:خاکبرداری

مرحله دوم:پیاده کردن نقشه فونداسیون

مرحله سوم:اجرای بتن مگر

مرحله چهارم:قالب بندی فونداسیون

مرحله پنجم:ارماتورگذاری

مرحله ششم:بتن ریزی پی

مرحله هفتم:اجرای اسکلت فلزی

مرحله هشتم:اجرای سقف

مرحله نهم: اجرای دیوار ها

 درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند.

برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است . طرح پس از اینکه به صورت قابل رویت ترسیم می شود محاسبات نهایی استاتیکی انجام می شود . درآخر وارد جزییات کار می شود سپس طرح نهایی اجرایی ترسیم می گردد.

برای اطلاع از هزینه ها و مراحل کار با ما تماس بگیرید.

Call Now Button